Modulära byggnader

Fördelar med att bygga modulärt

Fördelar med att bygga modulärt

Varför ska man bygga permanenta modulbyggnader?

Permanent modulärt byggande är en alternativ byggmetod som innebär att man gör mycket i förväg före man kommer till byggplatsen. Ibland kallas det för byggande på fabriken, dvs vi bygger ”Volymetriska” byggmoduler som är nästan färdiga för användning med golv, väggar, tak, belysning och tekniska system. Vi tillverkar allt detta inomhus i en kontrollerad miljö. Efter att vi har konstruerat detta, levereras det på plats. Modulära byggnader kan bestå av endast en våning eller flera våningar med en stomme av trä med nästintill oändliga möjligheter till att skräddarsy dem efter specifika krav.

Med tanke på att arbeten på byggplatsen och tillverkningen på fabriken sker samtidigt, besparar permanenta modulära projekt tid jämfört med traditionellt byggande.

Utvecklingar inom designteknik, Building Information Modeling (BIM), förenklar samarbetet mellan designers, ingenjörer, tillverkare av moduler och byggmontörer. Dessutom har Design-Build systemet, integrerade byggmetoder och ägarnas villighet att avstå från det traditionella Design Bid Build systemet har hjälpt oss att bana vägen till framgångsrika modulära projekt runt om i världen.

Varför ska man bygga tillfälliga modulära byggnader?

Det finns många fördelar med att använda modulära teknologier vid kommersiella byggprojekt.  En kontrollerad produktion, möjligheten till att arbeta både på fabriken och på plats samt den kortare byggtiden är bara några få fördelar, men den huvudsakliga orsaken är att prefabricerat och modulärt byggande ökar produktiviteten, ger en konkurrensfördel samt en större avkastning. Dessutom är möjligheten till att tillämpa hållbar design genom att använda miljövänligt byggande och byggdesign som överensstämmer med Energy Star en stor fördel för många användare.

När du tänker på fördelarna, inser du det:

  • Snabb att tillverka
  • Fastställd budget
  • Jämn kvalitet
  • Minskade riske
  • Tyst tillverkning
  • Miljövänlig
  • Säker
  • Ren byggplats

Detta är de huvudsakliga aspekterna där modulärt byggande har visat sig vara fördelaktigt vid kommersiella byggprojekt:

Kostnadsbesparing– – genom att effektivisera processen minskar man inte bara tiden för tillverkning. Man minskar även kostnaderna. Genom att minska personalen, förseningarna och mängden av avfall som kommer från att designa och konstruera en byggnad, kan man minska kostnaderna med upp till 20% vid modulärt byggande.

Minskade arbetskostnader– – modulära byggnader tillverkas på fabriken av kvalificerade arbetare till ett fastställt pris. Detta minskar de dyra arbets- och tillsynskostnaderna på plats och tar bort kostnaderna som man måste bära i samband med förseningar

Mindre avfall – prefabricering gör det möjligt att optimistera inköp av byggmaterial och dess användning samtidigt som man minskar mängden av avfall som bildas på plats. Material levereras i stora volymer till fabriken där de förvaras i en skyddad miljö som skyddar dem mot stöld och väderförhållanden som kan råda på arbetsplatsen.

Färre väderrelaterade förseningar – arbetet som görs på fabriken påverkas inte av väderförhållandena som ofta orsakar förseningar på byggplatsen och därigenom minskar man förseningar i arbetsschemat. Strukturen blir väldigt snabbt vädertät på plats vilket minskar förseningarna vid invändiga arbeten och ytbehandlingen.

Materialen utsätts mindre för väderförhållanden– många problem med kvaliteten av luften inomhus i nybyggnationer orsakas av fuktighet i bjälklaget. Eftersom att den modulära konstruktionen är tillverkad i en kontrollerad miljö på fabriken med torra material, eliminerar man risken av för mycket fuktighet i den nya konstruktionen och följande fuktrelaterade problem.

Mindre byggstörningar – den modulära konstruktionen tillverkas på fabriken samtidigt som man bygger grunden och utför andra arbeten på byggplatsen, därigenom minskar man tiden och störningarna på byggplatsen och i området runt om i och med att man har minskat antalet fordon, arbetare och utrustning som krävs på plats.

Säkrare byggande – modulärt byggande är ett säkrare alternativ. Vanliga byggarbetare får ofta arbeta i mycket svåra förhållanden och stå ut med extrema temperaturer, regn, vind eller andra väderförhållanden. Det är mycket svårare att säkerställa arbetssäkerhet i en sådan miljö. Dessutom är risken för skador inklusive att falla, den vanligaste risken vid arbete på en byggplats, mycket större. I en kontrollerad miljö på fabriken tilldelas varje arbetare vanligtvis en specifik arbetsplats med all nödvändig utrustning för att säkerställa en så säker arbetsmiljö som möjligt.

Flexibilitet –när kraven ändras kan modulära byggnader demonteras och modulerna förflyttas eller omvandlas för ett nytt användningssyfte, vilket minskar efterfrågan för råmaterial och minimerar antalet energi som krävs för att skapa en byggnad för det nya användningssyftet. I princip kan hela byggnaden återanvändas vid vissa fall.

Adaptivitet – modulära byggnader designas ofta så att man kan snabbt lägga till eller ta bort en eller flera ”moduler” och därigenom minska störningar för närliggande byggnader och omgivningen.

Kvalitet –med modulärt byggande kan man resa upp en byggnad enligt samma lokala byggregler med en lika god eller till och med bättre kvalitet jämfört med traditionellt byggande och detta på en mycket kortare tid. Genom att kombinera traditionella byggmetoder, högkvalitativ tillverkning och tredjeparts-organ som genomför slumpartade kontroller, tester och certifieringstjänster för kvalitetskontroll; modulära byggnader byggs med strikt överensstämmelse med giltiga lokala och statliga byggregler och lagstiftning. Eftersom att modulerna måste transporteras till byggplatsen måste varje enskilda modul byggas för att kunna uppfylla transport- och monteringskrav. På så sätt ger den slutliga monteringen av enskilda beständiga komponenter en slutprodukt som är mer beständig och strukturellt stabil än vanliga byggnader.

Dessa praktiska tids- och kostnadsbesparande fördelar av modulära byggnader uppfyller specialiserade krav av många olikartade branscher och användningssyften. Modulärt byggande har stora fördelar när det gäller kvalitet, kostnad, beständighet och miljövänlighet.

Hållfasthet – strukturellt är modulära byggnader som regel hållfastare än traditionella byggnader eftersom varje enskilda modul ska kunna klara av att transporteras och lyftas med kran på byggplatsen. När de monteras ihop börjar de utgöra en enhetlig separat byggnad. Man lyckas att uppnå en högre kvalitet genom att bygga modulerna på fabriken.

Med tanke på alla dessa faktorer får man med hjälp av modulära byggmetoder en byggnad av högre kvalitet på mindre tid,  till en mindre kostnad och med mindre avfall än med traditionella byggmetoder. Man är inte förvånad att modulärt byggande blir allt mer populärt i Skandinavien och runt om i världen.